ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů: Ackee, s. r. o., IČ: 242 40 826, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále také jen „Společnost“, „my“, „naše“ nebo „nás“)

Kontakt pro uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů: [email protected] 

2. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).


Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem Vašich osobních údajů jsme my. Ve smyslu ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR se správcem rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti provádějí zpracování osobních údajů.

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuální rozhodování vč. profilování:

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

3. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), lokalizační údaje (GPS), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání pro účely výběrového řízení, účetní údaje našich dodavatelů (číslo bankovního účtu), historii objednávek a dodávek, údaje o reklamacích. Tyto údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s GDPR, v platném znění.

4. Kategorie subjektů údajů

Zpracováváme osobní údaje osob rozdělených do následujících kategorií

a) Naši zákazníci (objednavatelé aplikace App4Event)

b) Zákazníci našich zákazníků (uživatelé aplikace App4Event)

c) Naši dodavatelé zboží a služeb

d) Odběratelé novinek

5. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Naši zákazníci

Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky (poskytnutí služeb, vyřizování reklamací)

Právním základem je plnění objednávky - smlouvy.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje firmy nebo jednotlivce (telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu trvalého pobytu / sídla).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy (zejména vyřizování reklamací nebo, vymáhání pohledávek a jiných povinností z uzavřených smluv)

Šíření obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů obsahujících nabídky, informace a aktuality

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a daní

Právním základem je náš oprávněný zájem.

Zpracováváme kontaktní údaje (telefon, e-mail).


Právním základem je náš oprávněný zájem.

Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno soudní nebo jiné řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Zákaznící našich zákazníků

Provoz aplikace

Aplikace využívá služeb třetích stran pro přihlášení do aplikace (není povinné), A4E ovšem neuchovává ani dále nedistribuuje uživatlské přihlašovací údaje.

 

Naši dodavatelé zboží a služeb

Plnění a realizace smluv uzavřených s dodavateli, externími spolupracovníky a věřiteli, vymáhání pohledávek

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

  Právním základem je plnění smlouvy.

  Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

  Právním základem je náš oprávněný zájem.

  Shromažďování identifikačních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě sporného řízení po celou dobu řízení.

Odběratelé novinek

Pravidelné zasílání obchodních a obdobných sdělení e-mailem

Právním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek.

Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

7. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

 • Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR:

 • Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít poskytovatelé námi využívaných programů a to vždy pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory těchto programů.

 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;

 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti (např. Policie ČR).

8. Cookies

Po Vaší první návštěvě našich webových stránek odešle náš server na Váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během Vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah Vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Využíváme zejména následující cookies třetích stran:

 • Google Analytics

 • Google AdWords

 • Facebook Pixel

9. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktů uvedených výše máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

10. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

11. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou, či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR. V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány, a to zejména prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Právo na opravu osobních údajů

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které zpracováváme.
Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;

 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;

 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje. Povinnost vymazat v těchto případech Vaše osobní údaje máme i bez Vaší žádosti. Za podmínek uvedených čl. 17 GDPR Vaše osobní údaje vymazat nemusíme (například tehdy, pokud údaje potřebujeme pro uplatnění našich právních nároků vůči Vám). Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Povinnost vymazat v těchto případech Vaše osobní údaje máme i bez Vaší žádosti. Za podmínek uvedených čl. 17 GDPR Vaše osobní údaje vymazat nemusíme (například tehdy, pokud údaje potřebujeme pro uplatnění našich právních nároků vůči Vám). Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.

 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto Zásadách.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na kontakt uvedený v těchto Zásadách.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Toto neplatí v případě, že:

 • automatizované rozhodování umožňuje právní předpis;

 • automatizované rozhodování je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi;

 • došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu s automatizovaným rozhodováním.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: [email protected]

Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.